Tel. objednávky: +420 775 13 84 87 | Prihlásiť sa | Registrácia
Cabrio - strechy, kozmetika, oblúky, windschotty, zadné okná
   

DOPLNKY A NÁHRADNÉ DIELY PRE VAŠE CABRIO
Vitajte v e-shope cabrio-shop. Nachádzate sa v špecializovanom eshope určenom predovšetkým pre cabriolety a roadstery najobľúbenejších značiek.

   

2914 €

 
   

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 

Zdeněk Žukovskom - CABRIO-SHOP, IČO: 87262941, so sídlom Komenského 204, Brandýs nad Orlicí, Česká republika

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.cabrio-shop.cz, ktorý je prevádzkovaný Zdeněk Žukovskom - CABRIO-SHOP, IČO: 87262941, so sídlom Komenského 204, Brandýs nad Orlicí. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Kupujúcim 

a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Zdeněk Žukovskom - CABRIO-SHOP, IČO: 87262941, so sídlom Komenského 204, Brandýs nad Orlicí (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky 

je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

1. Predávajúci
Predávajúcim je Zdeněk Žukovský - CABRIO-SHOP, IČO: 87262941, so sídlom Komenského 204, Brandýs nad Orlicí.

2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie apod .), a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. S
potrebiteľská zmluva
Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať primeranú nápravu, ktorú je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese zdenek.zukovsky@seznam.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém eshopu. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, resp. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zistiť, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní Kupujúcemu prístupná v lehote 1. rokov odo dňa jej podpisu.

5. Cena a platba

Ponuka s ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti "Dodacia lehota a podmienky dodania". Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenie, nesmie však presiahnuť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. z § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese zdenek.zukovsky@seznam.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci.Dostupnost produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 30 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 1 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky: V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14-tich dní hradí náklady na poštovné Kupujúci.

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva: v prípade vady odstrániteľné:
a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady neodstrániteľnej:
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:

a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:
ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie, prípadne iným nesprávnym konaním Kupujúceho preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. Ukončenie zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude po obdrzani vráteného tovaru Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý za týmto účelom Kupujúci Predávajúcemu oznámi. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu. Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala. Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi. Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takýchto prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vykonateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcea / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistí, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú príslušnosť okresného súdu v Ústí nad Orlicí pre rozhodovanie akýchkoľvek budúcich sporov zo zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre akékoľvek spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc okresného súdu v Ústí nad Orlicí. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.6.2013 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

   
 
 
 
 
 


Kontaktujte nás

Tel.: 775 138 487
E-mail:
shop@cabrio-shop.cz

Ochrana osobných údajov

   

Anketová otázka

Ako ste sa o nás dozvedeli?
Celkem hlasovalo 7765 návštěvníků
Copyright © 2014 Cabrio-shop.sk - Všetky práva vyhradené
Vytvořilo webové studio: Pixel Design
Home | Kontaktné informácie | Mapa stránok
Tvorba internetových obchodov
 
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie